سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مریم اخوتی – دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی

چکیده:

جهانی شدن یکی از مقوله های جدیدی است که به دلیل جاذبه های خود در مباحثو مجامع علمی مورد توجه بسیار قرار گرفته است. برای جهانی شدنمعادله های متعددی ازجمله بین المللی کردن، غرب گرایی، جهان گرایی، فراناحیه ای و … ذکر شده است که فرا ناحیه ای بیش از دیگر معادل های ارائه شده باآن مطابقت دارد . عواملمتعددی به فرایندجهانی شدن سرعت بخشیده اند که مهمترین انها عوامل اقتصادی، سیاسی، اطلاعاتی و ارتباطی است. همچنین برای جهانی شدنپیامدهایی نیز قابل بررسی است که ازمهمترین انها می توان پیامدهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی – فرهنگی اشاره کرد. اگرچه برخیجهانی شدن را امری غیر عادی و انفعالی می پندارند. اما باید گفت که این جریان دارای روندی ارادی بوده و عده ای آن را هدایت میکنند. به هر حال جهانی شدن در حال وقوعاست و تمامی کشورها نیز خواسته یا ناخواسته در آن درگیر می شوند. مشارکت فعال و هوشیارانه در ان منافع بسیاری به دنبال دارد.