مقاله جهت گيري هاي شغلي و مراجع دروني شغلي برنامه نويسان نرم افزار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در فصلنامه علوم مديريت ايران از صفحه ۵۵ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: جهت گيري هاي شغلي و مراجع دروني شغلي برنامه نويسان نرم افزار
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جهت گيري شغلي
مقاله مرجع دروني شغلي
مقاله توسعه شغلي
مقاله برنامه ريزي مسير شغلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهرزاد سيدزروان
جناب آقای / سرکار خانم: علوي سيدبابك

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جهت گيريهاي شغلي يا گرايش افراد به انتخابهاي شغلي مي تواند تابع عوامل دروني و بيروني باشد. عوامل دروني شامل نيازها، ارزشها و تواناييهاي افراد در رابطه با شغل آنها است . عوامل بيروني همان شرايط محيطي مي باشند كه دستاورد نهايي و پاداش يك جهت گيري شغلي خاص را معين مي كنند. در اين تحقيق به كمك تحليل عاملي اكتشافي روايي اندازه گيري مراجع دروني شغلي شين بررسي و ساختار هشت عاملي شين تنها با يك تغيير پشتيباني شد. سپس با استفاده از رگرسيون چندگانه، عوامل دروني شغلي پيش بيني كننده دو جهت گيري شغلي كارشناسي و مديريتي ۲۰۰ برنامه نويس ايراني شناسايي شدند. اثر عامل ادراك افراد از برتري حقوق مديران نيز به عنوان يك عامل محيطي تعديل كننده اين روابط بررسي شده است. نتايج نشان داد مرجع دروني شايستگي تكنيكي با جهت گيري كارشناسي و مراجع دروني چالش، مديريت عمومي، كارآفريني و امنيت شغلي با جهت گيري مديريتي رابطه آماري معني داري دارا مي باشند.