مقاله جهش زايي هدف دار و بررسي عملكرد پروتئين ريبوزومي L3 گوجه فرنگي در مخمر در راستاي ايجاد تحمل به دي اكسي نيوالنول که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در ژنتيك نوين از صفحه ۳۳ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: جهش زايي هدف دار و بررسي عملكرد پروتئين ريبوزومي L3 گوجه فرنگي در مخمر در راستاي ايجاد تحمل به دي اكسي نيوالنول
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بلايت فوزاريومي سنبله
مقاله دي اكسي نيوالنول
مقاله پروتئين ريبوزومي L3
مقاله سنجش در مخمر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سنجريان فروغ
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي امير
جناب آقای / سرکار خانم: صفي پورافشار اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
داكسي نيوالنول (DON) ميكوتوكسيني است كه بطور معمول توسط قارچ عامل بيماري بلايت فوزاريومي سنبله در غلات دانه ريز ايجاد مي شود. اين توكسين همچنين از عوامل تشديد بيماريزايي قارچ F. graminearum در زمان آلوده كردن گياه ميزبان از طريق ممانعت از سنتز پروتئين ها به شمار ميرود. يكي از روش هاي ايجاد تحمل به DON، تغيير در جايگاه اثر آن در سلول يعني پروتئين ريبوزومي (RPL3) L3 است. در اين مطالعه rpl3 هاي جهش يافته و طبيعي از گوجه فرنگي به مخمر حساس به DON بعنوان سلول مدل، منتقل گرديدند. نتايج بيانگر اين بود كه rpl3 تغيير يافته گياه مي تواند در مخمر بيان يافته و مورد استفاده قرار گيرد و جهش هاي W258R و H259Y به صورت انفرادي و توام باعث افزايش قدرت رشد سلول در محيط واجد توكسين DON مي شوند.