سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مرضیه پیروی – بخش فیزیک و رصدخانه ابوریحان بیرونی دانشگاه شیراز
نعمت اله ریاضی – بخش فیزیک و رصدخانه ابوریحان بیرونی دانشگاه شیراز

چکیده:

در این مقاله، ابتدا به برخی از ویژگی های عمومی معادله سینوسی گوردون دوگانه ( نظیر ساختار خلا، تانسور انرژی – تکانه، بار و جریان توپولوژیـک ) پرداختـه، سـپس این معادله را به روش عددی Runge-Kutta مرتبه ۴ برای جوابهای دوره ای و پله ای حل می کنیم . برای این معادله، بـه ازاء شـرایط اولیـه ی مختلـف و همچنـین مقادیر گوناگون پارامتر پتانسیل، نمودارهای انرژی بر حسب فاصله ی بین سال یتون ها و معادله حالت را به ازاء نواحی مختلف دوره ای و پله ای را بدست آورده و رسم می کنیم . همچنین از طریق محاسبه مشتق نمودار انرژی نسبت به فاصله سالیتونها، نیروی بین سالیتون ها را در تمام حالات ذکر شده به دست خواهیم آورد . در نهایت به بررسی اثر یک اختلال موضعی ( دیواره ) بر روی پاسخ های این معادله و ویژگی های آن خواهیم پرداخت . پاسخ ها، حساسیت زیادی را نسبت به شرایط مرزی از خود نشان می دهند