سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

رامین نبی زاده – گروه مهندسی بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی تهران
محمود علیمحمدی – گروه مهندسی بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی تهران
شاهرخ نظم آرا – گروه مهندسی بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی تهران
آذر قصری – گروه مهندسی بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده:

در این تحقیق تاثیر گندزدایی سانوسیل سوپر ۲۵ در گند زدایی آبهای آلوده مورد بررسی قرا گرفت . ماده موثر این گندزدایی از آب اکسیژنه و نقره می باشد. تاثیر غلظت های موثر سانوسیل سوپر ۲۵ در زمانهای مختلف مورد ارزیابی واقع شد. نمونه های آب با بار میکروبی مختلف تهیه و در گستره های غلظت مورد گندزدایی واقع شد.آزمونهای میکروبی کلیفرم کل ، کلیفرم مقاوم به حرارت ، و شمارش باکتریهای هتروتروف انجام شد. نتایج حاکی از این است که محصول سانوسیل سوپر ۲۵ توانایی مناسبی برای گندزدایی اب داشته و قادر است در زمانهای ماند متداول عمل گندزدایی را انجام دهد. در ضمن طبق محاسبات انجام شده ، نقره افزوده شده به آب نیز در گستره مقدار رهنمودی سازمان بهداشت جهانی بوده و مشکلی رابرای مصرف کننده بوجود نخواهد آورد . در این مقاله ابتدا به برخی از مهمترین کاربردهای این گندزدای وسیع الطیف پرداخته شده و پس از آن پژوهش انجام شده که مربوط بع تاثیر سانوسیل سوپر ۲۵ در گندزدایی آب است، از نظر خواهد گذشت.