سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین سینا – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه متالورژی و مواد، دانشکده فنی، دانشگاه تهر
احمد کیوانی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه متالورژی و مواد، دانشکده فنی، دانشگاه تهر
محسن صارمی – استادیار گروه متالورژی و مواد، دانشکده فنی، دانشگاه تهران
مسعود امامی – استادیار گروه متالورژی و مواد، دانشکده فنی، دانشگاه تهران

چکیده:

آندهای آلومینیومی نظیر Al-Zn-In از مهمترین آندهای فداشونده در حفاظـت کاتـدی، محـسوب مـی شـوند کـه عمدتاً به روش ریخته گری در قالب های فلزی تولید می شـوند و در محـیط هـای دریـایی جهـت حفاظـت کاتـدی سازه ها و خطوط لوله بکار می روند . آندها اینً عمدتا به روش ریخته گری تولیـد مـی شـوند . شـرایط و پارامترهـای ریخته گری تأثیر مستقیمی بر خواص و راندمان آندها دارد . بنابراین، جهت افزایش راندمان آندها بـه کنتـرل دقیـق و مؤثر هریک از این پارامترها نیاز است . دراین تحقیـق، تأثیرجوا نـه زایـی توسـط زیـر کونیـ وم ) ) Zr بـر رانـدمان و خواص الکتروشیمیایی آندها مورد بررسی قرار گرفته اسـت . ازآمیـژان Al-10%Zr از ۰/۰۲ تـا ۰/۱ درصـد وزنـی استفاده شد و با انجام آزمایش های الکتروشیمیایی ، میزان تأثیر جوانـه زا و همچنـین مناسـب تـرین درصـد جوانـه زا مشخص گردید . نتایج نشان داد که با افزودن حداکثر ۰/۰۶ درصد وزنی جوانه زا به مذاب می توان به یک سـاختار ریختگی مطلوب شامل دانه های هم محور و ریز رسید که در آن جدایش به حداقل مقدار ممکن می رسـد و بهبـود خواص الکتروشیمیایی و افزایش راندمان تا ۸۴ درصد حاصل می شود .