سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
بهاره لرستانی – دکتری تخصصی، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، گروه محیط زیست
نسرین کلاهچی –
مهشید قاسمی –
مهرداد چراغی –

چکیده:
خاک آلوده شده با نفت یکی از مشکلات عمده محیط زیست و بهداشت عمومی است. نشت نفت خام به خاک می تواند به محیط زیست، زیستگاه های حساس، گیاهان و میکروارگانیسم های خاک آسیب برساند. حذف این ترکیبات به یکی از نگرانی های خاص برای حفاظت از محیط زیست تبدیل شده است. گیاه پالایی یک فن آوری امیدوار کننده برای پاک سازی خاک از نفت است. در این مطالعه، اثر غلظت های نفت خام سبک بر جوانه زنی و ماندگاری Vicia ervilia در خاک با بافت لومی-رسی، توانایی گیاه برای برای حذف نفت از خاک و تعیین میزان نفت باقی مانده در خاک مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که درصد جوانه زنی و درصد ماندگاری گیاه به طور معنی داری با افزایش غلظت نفت خام سبک کاهش یافت، با تعیین مقدار نفت باقی مانده در خاک مشخص شد، بیشترین کاهش نفت در خاک در تیمار 1% اتفاق افتاده در حالی که کمترین کاهش در تیمار 4% مشاهده شد. نتایج همچنین نشان داد که Vicia ervilia قادر به کاهش 11/28 درصد از نفت خام سبک در خاک بود.