سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

اسماعیل فلاح – دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، دانشکده پزشکی ، گروه انگل – شناسی
محمدرضا فرشچیان – دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، دانشکده پزشکی ، گروه انگل – شناسی
احمد کوشا – دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، دانشکده پزشکی ، گروه انگل – شناسی
احمد مردی – دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، دانشکده پزشکی ، گروه انگل – شناسی

چکیده:

مقدمه : این تحقیق برای مشخص نمودن شیوع لیشمانیوز احشایی ( کالاآزار ) در میان جوندگان شهرستان آذرشهر جهت تعیین انتشار عفونت و احتما ل رابطه کالاآزار با جوندگان ( به عنوان یکی دیگر از مخازن بیماری ) انجام گرفت مواد و روشها : تعداد ۲۶۵ جونده از ۷ گونه مختلف با استفاده از تله های زنده گی ر جمع آوری گردید . سپس سرم جوندگان تهیه شده از نظر وجود آنتی بادی های ضد لیشمانیا با روشهای آگلوتیناسیون مستقیم DAT و ایمونوفلورسانس غیر مستقیم IFAT اندازه گیری شدند . همچنین از طحال و کبد جوندگان ، لام تماسی تهیه و با
روش گیمسا رنگ آمیزی گردیده و مقدا ری از بافت های فوق در محیط های کش ت اختصاصی لیشمانیا ، وارد و کشت داده شدند .
نتا یج ) %۵,۳) ۱۴: عدد ازجوندگان ، تیتر های بالای آنتی بادی ضد لیشمانیا داشته و %) ۱۰/۲) ۲۷ عدد از آنان تیتر های مثبت ضعیفی نشان دادند و ) % ۸۴,۵)۲۲۴ عدد از جوندگان ، سرم منفی از نظر لیشمانیا بودند . آزمایش های پارازیتولوژی در چهار جونده سرم مثبت شامل یک مریونس پرسیکوس ، دو هامستر خاکستری و یک هامستر طلایی وجود اجسام لیشمان را اثبات نمود . پروماستیگوت های بدست آمده از محیط های کشت اختصاصی و نیز اجسام لیشمن موجود در بافت های طحال و کبد جوندگان با روش مولکولی PCR در آزمایشگاه بیولوژی مولکولی مرکز تحقیقات دارویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز مورد بررسی قرار گرفتند که گونه Leishmania infantum مورد تائید واقع گردید .
بحث : در این تحقیق مشخص گردید که مریونس پرسیکوس ، هامستر طلایی و هامستر خاک ستری از گروه جوندگان با امکان پتانسیل زیاد به عنوان یکی دیگر از مخازن حیوانی لیشمانیوز احشایی در منطقه آذرشهر در کنار گوشتخواران اهلی ( سگها ) و وحشی ( روباه ها و …) می باشند که جزئیات بیشتر در ارائه اصل مقاله در کنگره مطرح خواهد شد