مقاله جو سازماني دانشگاه صنعتي اصفهان و ارتباط آن با سلامت روان دانشجويان در سال تحصيلي ۸۸ -۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در پژوهش در برنامه ريزي درسي (دانش و پژوهش در علوم تربيتي-برنامه ريزي درسي) از صفحه ۱۲۳ تا ۱۴۸ منتشر شده است.
نام: جو سازماني دانشگاه صنعتي اصفهان و ارتباط آن با سلامت روان دانشجويان در سال تحصيلي ۸۸ -۱۳۸۷
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جو سازماني
مقاله سلامت رواني
مقاله دانشگاه صنعتي اصفهان
مقاله فرهنگ سازماني
مقاله نظام اجتماعي
مقاله نظام آموزشي
مقاله روابط انساني
مقاله امکانات و خدمات جنبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شيراني ناهيد
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شعباني احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر به منظور بررسي جو سازماني دانشگاه صنعتي اصفهان (در ۵ بعد فرهنگ سازماني، نظام اجتماعي، روابط انساني، امکانات و خدمات جنبي و نظام آموزشي) و ارتباط آن با سلامت روان دانشجويان کارشناسي اين دانشگاه در سال تحصيلي ۸۸-۸۷ صورت پذيرفت. نوع تحقيق حاضر توصيفي از نوع همبستگي و جامعه آماري پژوهش کليه دانشجويان کارشناسي (۶۹۹۴ نفر) دانشگاه صنعتي اصفهان در سال ۸۸ -۸۷ بود که با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي ۵۰۰ نفر از آنان به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند. ابزار اصلي جمع آوري داده ها، پرسشنامه محقق ساخته جو سازماني شامل ۵۲ سوال و پرسشنامه معيار سلامت رواني با 90 سوال بود که هر کدام از دانشجويان گروه نمونه به هر دو پرسشنامه پاسخ دادند. پايايي پرسشنامه هاي جو سازماني و سلامت رواني با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ به ترتيب ۸۶/۰ و ۹۷/۰ تعيين شد. روايي محتوايي پرسشنامه ها با نظر استادان مربوط و کارشناسان مرکز مشاوره دانشگاه صنعتي تاييد گرديد. در اين پژوهش از آمار توصيفي (فراواني، درصد، ميانگين و انحراف معيار) و آمار استنباطي (ضريب همبستگي پيرسون، رگرسيون چندمتغيره، آزمون t مستقل، آزمون تحليل واريانس، آزمون شفه و آزمون همبستگي کونيکال) استفاده شد. يافته هاي به دست آمده از اين پژوهش نشان  داد بين همه مولفه هاي جو سازماني (بجز مولفه نظام آموزشي) با سلامت روان دانشجويان در سطح ۰۵/P≤۰ ارتباط معنادار آماري وجود دارد و بر اساس ضريب بتا از ميان مولفه هاي جو سازماني بيشترين قدرت پيش بيني کنندگي براي سلامت روان دانشجويان در مرتبه اول مربوط به مولفه فرهنگ سازماني و در مرتبه دوم مربوط به نظام اجتماعي بوده است.