سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سمیرا لویمی – دانشجوی کارشناسی ارشد هوش مصنوعی دانشگاه شهید چمران اهواز
بیتا شادگار – استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز
علیرضا عصاره – دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

در حاشیهنویسی تصاویر پزشکی معمولاً تولید چهار بخش اطلاعاتی شامل تکنیک تهیه تصویر، اندام، جهت اندام و سیستم بیولوژیکی لازم است. حاشیهنویسی خودکار تصاویر با استفاده از دسته بندی تصاویر به کلاسهای مختلف که هر کدام معرف یک کلمه است،انجام می شود. ورودی سیستم ویژگیهای مستخرج از تصویر است. درحاشیه نویسی تصاویر پزشکی اگر تنها از یک دسته بندی کننده برایتولید هر چهار بخش اطلاعاتی تصویر استفاده شود، برای رسیدن به کارایی مناسب باید از ویژگی های بیشتری مستخرج از تصویر استفاده کرد.در این تحقیق از چهار دستهبندی کننده مجزا برای تولید چهار بخش حاشیهی تصاویر استفاده میشود. بردار ورودی هر سیستم تنها شامل ویژگیهای مناسب برای یک بخش است. استخراج ویژگیهای سراسری و محلی از طریق عملگر الگوی باینری محلی انجام شده است. ویژگیهای سراسری برای تولید بخشهای تکنیک و سیستم بیولوژیکی، وویژگیهای محلی برای تولید اطلاعات اندام و جهت، استفاده می شوند.نتایج گویای تولید سیستمی کارا با دقت ۸۰/۷۶ درصد است.