سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: پنجمین همایش سراسری علوم انسانی و هنر

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

دکتر نیوشا بهشته – دانشیار دانشکده روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
نسیم محمدیاری – کارشناس روانشناسی بالینی

چکیده:

به نظر می رسد ما آدمیان تقریباً هر چه داریم یا هر که هستیم از برکت حافظه است. افکار و تصورات ماحصل کار حافظه است و ادراک و اندیشه های ما از آن سرچشمه می گیرد. دیدگاههای نظری مختلفی به بررسی حافظه در کودکان مبتلا به اختلال یادگیری پرداخته اند و تفاوت هایی را در عملکرد حافظه این کودکان نسبت به کودکان عادی مشاهده کرده اند. پژوهش حاضر مربوط به حافظه فعال و منفعل در کودکان عادی و کودکان با اختلال یادگیری می باشد. هدف اصلی از این بررسی رسیدن به وجوه تفاوت و مشابهت درعملکرد حافظه و شناخت کودکان با اختلال یادگیری و کودکان عادی است تا بتوان بدینوسیله بهترین جهت گیری ممکن را در درمان،آموزش و اصلاح این کودکان به کاربرد و با استفاده از روشهای مناسب تعلیم و تربیت و استفاده از معلم های آموزش دیده این ناتوانی ها را بر طرف کرد و شیوه های درست آموزشی را جایگزین روشهای نادرست آموزشی نمود،که برای این منظور ۳۰ نفر از دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری ۱۱-۷ ساله، به روش نمونه گیری هدفدار و ۳۰ نفر از دانش آموزان عادی ۱۱-۷ ساله، به روش تصادفی در دسترس انتخاب شده و بوسیله آزمون حافظه فعال و منفعل کورنولدی ( ۱۹۹۵)، مورد بررسی قرار گرفتند و در آخر، فرضیه های این پژوهش که یک پژوهش مقایسه ای می باشد، از طریق t مستقل مورد ارزیابی قرار گرفت که نتایج حاصله حاکی از آن است که بین دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری و عادی از لحاظ عامل حافظه فعال، تفاوت معناداری وجود دارد به این معنی که عملکرد کودکان عادی بهتر از عملکرد کودکان با اختلال یادگیری می باشد. ولی از جنبه حافظه منفعل بین دو گروه تفاوت معناداری وجود ندارد و همچنین بین دو گروه دختر و پسر مبتلا به اختلال یادگیری در هر دو عامل حافظه – حافظه فعال و منفعل- تفاوت معنادار وجود دارد و پسران با اختلال یادگیری در هر دو عامل به تراز دختران با اختلال یادگیری عمل کردند.