سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین
تعداد صفحات: ۱۶
نویسنده(ها):
ابوالفضل صیامیان گرجی – نویسنده مسدول: دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت گردشگری، دانشگاه شیخ بها
سیدعلی یوسفی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت گردشگری، دانشگاه شیخ بهایی اصفهان

چکیده:
عدم توجه به اهمیت موضوع ساخت برند گردشگری در ایران در راستای توسعهی صنعت گردشگری، مانع از معرفی مناسب جاذبههای گردشگری ایران به جهان شده است. سرزمین ایران که زادگاه فرهنگ و هنر و ادبیات میباشد از ظرفیت بسیار مناسبی جهت جذب گردشگران علاقهمند به حوزه گردشگریادبی برخوردار است. در این میان، از بین شاعران ایرانی، حافظ و سعدی بخشی از هویت و میراث معنوی ارزشمند و معرف بخشی از فرهنگ غنی این خطهدر جهان میباشند. در این پژوهش با بررسی ادبیات مربوط به برند، برندسازی و اهمیت نوآوری در رقابتپذیری مقاصد گردشگری به منافع قابل کسب از گردشگری ادبی پرداخته میشود و در نهایت با توجه به جایگاه جهانی حافظ و سعدی و پتانسیلهای موجود در این زمینه، این دو شاعر به عنوان برندهای گردشگری ادبی پیشنهاد میگردد.