مقاله حاكميت شركتي و عملكرد مالي شركت ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در پيشرفت هاي حسابداري (علوم اجتماعي و انساني شيراز) از صفحه ۱۱۳ تا ۱۲۸ منتشر شده است.
نام: حاكميت شركتي و عملكرد مالي شركت ها
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حاکميت شرکتي
مقاله اعضاي غير موظف هيات مديره
مقاله سهام شناور آزاد
مقاله افشاي اطلاعات
مقاله عملکرد مالي و ساختار مالكيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قائمي محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: شهرياري مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين مقاله، تعيين رابطه بين اجزاي ساختار حاكميت شركتي؛ شامل تركيب هيات مديره، ساختار مالكيت و افشاي اطلاعات با عملكرد شركت ها مي باشد. نمونه مورد بررسي؛ شامل ۷۷ شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي دوره زماني سه ساله ۸۲ تا ۸۴ مي باشد. متغير وابسته تحقيق عملكرد مالي مي باشد كه بر مبناي رشد درآمد، رشد سود عملياتي، رشد سود خالص، بازده دارايي ها و بازده حقوق صاحبان سهام تعيين شده است. متغيرهاي مستقل نيز؛ شامل تركيب هيات مديره، ساختار مالكيت و افشاي اطلاعات و متغيرهاي کنترلي اندازه و اهرم مالي مي باشد. يافته ها نشان مي دهد، بين افشاي اطلاعات و عملكرد مالي شركت ها رابطه معناداري وجود دارد.