سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مرتضی خادمی پور صمدی – دانشکده فیزیک دانشگاه اصفهان، خیابان هزارجریب، اصفهان
محمدعلی شاهزمانیان – دانشکده فیزیک دانشگاه اصفهان، خیابان هزارجریب، اصفهان

چکیده:

ما، در اینجا جفت شدگی پاره موج =۳ را نزدیک تشدید فشباخ بررسی خواهیم کرد. با استفاده از تعمیم پتانسیل نوزیرز اشمیترینک که دامنه پراکندگی انرژی پایین دو جسمی را ایجاد میکند به پاسخ تحلیلی معادله گاف میرسیم. نشان می دهیم که حالت زمینه ابرشاره به ازای  =۳ ،فرو مغناطیسی مداری با جفت شدگی تابع موج Y32می باشد . معادله گاف را می توان با بستگی زاویه ای توزیع تکانه فرمیون ها تعیین نمود.