مقاله حالت شاخه اي و مرتبه دوم ساختار پنگوئن گلئوني در واپاشيهاي مزون B که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در علوم پايه (دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات) از صفحه ۳۶ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: حالت شاخه اي و مرتبه دوم ساختار پنگوئن گلئوني در واپاشيهاي مزون B
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حالت شاخه اي
مقاله پنگوئن گلئوني
مقاله مدل کوارک
مقاله مدا استاندارد
مقاله کوارک b
مقاله مزون B
مقاله آهنگ زماني واپاشي
مقاله نسبت تناسب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهربان حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: واپاشي هاي ضعيف کوارک سنگين روشي براي ارزيابي مدل کوارک و تعيين پارامترهاي آن که شامل زواياي مخلوط شده ماتريس CKM است، مي باشد. به علاوه مطالعه واپاشي هاي کوارک سنگين قسمتي از پيش بيني مهم درک برهمکنش هاي قوي را امکان پذير مي سازد. واپاشي هاي کوارک b نقش مهمي را در تعيين المانهاي ماتريس CKM بازي مي کند. همچنين اين واپاشي ها موقعيت مهمي براي ارزيابي فهم ما از اثر متقابل بر هم کنش هاي قوي و ضعيف را فراهم مي کنند. واپاشي هاي مرتبه بالاتر کوارک b دريچه مهمي براي فيزيک فراتر از مدل استاندارد را براي ما مي گشايد. در مدل استاندارد تغييرجريان هاي خنثي رنگي مجاز نمي باشد، بطور مثال جفت شدگي مستقيم بين کوارک b و کوارک هاي s يا d وجود ندارد. تغييرجريانهاي خنثي رنگي موثر، نمودار هاي پنگوئن که در آن يک کوارک انتشار پيدا کرده و دوباره يک W را جذب مي کند و در نتيجه دو بار رنگ آنها تغيير پيدا مي کند را نتيجه مي شوند. واپاشيهاي پنگوئن در سالهاي اخير مورد پژوهش و بررسي قرار گرفته اند. نمودارهاي اين حلقه ها که ترکيب هاي جالبي از ماتريس المانهاي CKM هستند، در مدل استاندارد مطرح مي شوند.
هدف: يافتن سهم تقريب مرتبه دوم پنگوئن گلئوني در واپاشي هاي مختلف کوارک b و مزون هاي .B
روش بررسي: در اين تحقيق بر هم کنش ضعيف، مدل کوارک، و مدل استاندارد مورد بررسي قرار گرفته است. با استفاده از واپاشي هاي مختلف مدل کوارک b در تئوري هاميلتوني ميدان، واپاشي هاي دو جسمي و سه جسمي مزون هاي B بدست آمده است.
نتايج: محاسبه دامنه واپاشي هاي حالت شاخه اي و ساختار پنگوئن گلئوني در مدل کوارک در تقريب مرتبه اول و دوم و محاسبه دامنه واپاشي حالت شاخه اي و پنگوئن گلئوني در پايين ترين مرتبه  ثابت جفت شدگي قوي as=0.2 براي واپاشي هاي مرتبه اول بصورتb®qiqkqj+qkqiqj-  و مرتبه دوم بصورت .b®qiqkqj+qkqiqj-(qoqp) همچنين آهنگ زماني واپاشي هاي مختلف کوارک b در تقريب مرتبه اول و دوم حالت شاخه اي و ساختار پنگوئن محاسبه شده است.
نتيجه گيري: با مقايسه مقادير تئوري و تجربي آهنگ زماني و نسبت تناسب واپاشي ها، ملاحظه مي کنيم که آهنگ زماني تقريب مرتبه دوم واپاشي ها خيلي کوچکتر از مرتبه اول آنها مي باشد و حالت شاخه اي غالب مي باشد. در انتها با مقايسه نسبت تناسب تئوري و تجربي واپاشي هاي مختلف مزونB ، نشان داده ايم که جمله مرتبه دوم پنگوئن گلئوني در واپاشي هاي کوارک b ناچيز مي باشد.