سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

زهرا نوربخش – دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان
فرهاد شهبازی –
سید اکبر جعفری –

چکیده:

در این مقاله ضمن معرفی فاز یا حالت یگانه (RVB (S=0 تابع موج وردشی RVB را به عنوان حالت پایه مدل هایز نبرگ با S=1/ 2 و بر همکنش پادفرومغناطیس روی شبکه لانه زنبوری بررسی می کنیم . با معرفی پارامترهای وردشی مناسب، به طور عددی و با استفاده از روش مونتکارلوی وردشی ، انر ژی حالت پایه و همبستگی اسپینی را به دست می آوریم و نشان میدهیم انرژی حالت پایه RVB در شبکه لانه زنبوری %۴۸ از انرژی نظم نیل در این شبکه کمتر است که نشانه ی وجود افت وخیزهای کوانتمی ناشی از اصل عدم قطعیت هایزنبرک است. همچنین با استفاده از همبستگی اسپینی مغناطش را تعیین می کنیم و وجود نظم بلندبرد در سیستم در حالتی غیر از حالت نیل را نشان میدهیم. نتایج ما از ت ابع موج RVB در توافق بسیار خوبی با نتایج سایر روش هاست.