مقاله حاملگي نابجاي دوقلوي دوطرفه همراه با حاملگي داخل رحمي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در ارمغان دانش از صفحه ۱۲۱ تا ۱۲۷ منتشر شده است.
نام: حاملگي نابجاي دوقلوي دوطرفه همراه با حاملگي داخل رحمي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حاملگي نابجا
مقاله دوقلوي دوطرفه
مقاله حاملگي نرمال داخل رحمي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرهادي فر فريبا
جناب آقای / سرکار خانم: شاه غيبي شعله
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: نوري نرجس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: حاملگي نابجاي دوقلوي يک طرفه بسيار نادر است و تا کنون ۱۰۰ مورد از آن گزارش شده است و حاملگي لوله اي دو طرفه هم زمان نيز نادرترين فرم حاملگي دوقلوي دوتخمکي است. در اين مقاله يک مورد حاملگي نابجاي دوقلوي دوطرفه همراه با حاملگي داخل رحمي زنده گزارش شده است.
معرفي بيمار: بيمار خانمي ۳۴ ساله بود که در تاريخ ۱۳۸۶/۱۰/۱۲ و با سن حاملگي ۱۲ هفته طبق تاريخ اولين روز آخرين قاعدگي به درمانگاه اورژانس مامايي بيمارستان بعثت شهرستان سنندج، با درد متناوب کرامپي هر دو ربع تحتاني شکم از دو روز قبل مراجعه کرده بود. بيمار سابقه يک بار سقط و نازايي ثانويه قبلي و تزريق گنادوتروپين يائسگي انساني داشت. در سونوگرافي، رحم حامله با سن ۱۲ هفته همراه کيست دوطرفه تخمدان که يکي از آنها پاره شده بود و نيز مقدار قابل توجهي مايع آزاد در لگن گزارش شد و به همين دليل بيمار کانديد جراحي شد. حين جراحي، دو ناحيه شديدا متسع در لوله رحمي چپ که هر دو سالم بودند و دو حاملگي نابجا در لوله رحمي راست که يکي پاره و ديگري سالم بود مشاهده گرديد.
نتيجه گيري: مدنظر قراردادن حاملگي خارج رحمي در برخورد با زنان در سنين باروري امري ضروري است و بايد همواره در هر بيمار حامله که دچار درد شکم مي شود، مورد توجه قرار گيرد.