مقاله حاملگي هاي ناخواسته و عوامل موثر بر آن در مادران مراجعه كننده به مراكز بهداشتي و درماني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در حيات از صفحه ۸۱ تا ۸۶ منتشر شده است.
نام: حاملگي هاي ناخواسته و عوامل موثر بر آن در مادران مراجعه كننده به مراكز بهداشتي و درماني
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حاملگي هاي ناخواسته
مقاله روش هاي پيشگيري از بارداري
مقاله شهرستان سمنان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سنايي نسب هرمز
جناب آقای / سرکار خانم: رشيدي جهان حجت
جناب آقای / سرکار خانم: توكلي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: توكلي حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: امين شكروي فرخنده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: افزايش بي رويه جمعيت يكي از مشكلات دنياي امروز است. بخشي از اين افزايش جمعيت ناشي از حاملگي هاي ناخواسته است؛ اين پديده در عين حال يكي از علل مهم مرگ مادران و كودكان بوده و ممكن است به سقط جنين هاي غيرقانوني منجر شود، عوارض جسماني و رواني براي مادر بر جاي گذارد و هزينه هاي درماني و بيمارستاني جامعه را افزايش دهد. هدف از اين مطالعه تعيين ميزان حاملگي هاي ناخواسته و عوامل موثر بر آن درمادران باردار مراجعه كننده به مراكز بهداشتي و درماني شهرستان سمنان است.
روش بررسي: اين مطالعه توصيفي مقطعي در مورد ۲۲۹ مادر باردار مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهرستان سمنان در سال ۱۳۸۲ كه حداقل داراي يك فرزند زنده بوده و به روش نمونه گيري تصادفي انتخاب شده اند، انجام گرفته است. اطلاعات از طريق مصاحبه و ثبت در پرسشنامه جمع آوري شده، سپس با استفاده از آمار توصيفي و استنباطي در نرم افزاز SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.
يافته ها: ميانگين سن ازدواج مادران ۷۵/۱۹ سال و ميانگين سن فعلي آنان ۷/۳۰ سال است. ميزان شيوع حاملگي ناخواسته ۳/۳۲% مي باشد. از مهم ترين نتايج مطالعه مي توان به ارتباط معنادار متغيرهاي سن ازدواج (۰۵/
P<۰)، سن فعلي  مادر (۰۵/P<۰)، سطح تحصيلات (۰۵/P<۰)، تعداد فرزندان (۰۱/P<۰)، وضعيت اشتغال مادر (۰۵/P<۰) و درآمد خانواده (۰۱/P<۰) با نوع حاملگي اشاره كرد. به عبارت ديگر، قرار داشتن مادران در سنين كمتر از ۲۴ و بيشتر از ۲۹ سال، ازدواج در سنين كمتر از ۲۵ سال، سطح تحصيلات پايين تر، تعداد فرزندان بيشتر، خانه دار بودن و سطح درآمد پايين تر خانواده با شيوع بيشتر حاملگي هاي ناخواسته همراه بوده است.
نتيجه گيري: با توجه به بالا بودن ميزان شيوع حاملگي هاي ناخواسته در جامعه مورد مطالعه، انجام برنامه هاي مداخله اي مانند آموزش نحوه استفاده صحيح از روش هاي پيشگيري از بارداري ضروري است.