سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی فرهنگ عفاف و حجاب
تعداد صفحات: ۱
نویسنده(ها):
مصطفی باقری – مدرس دانشگاه پیام نور همدان
فرشته شفیعی مهند –

چکیده:
نوع لباس و پوش یک جامعه علاوه بر اینکه از شرایط اقلیمی و حتی اقتصادی آن جامعه پیروی می کند نمایان گر اصول و ارزش هایی است که در آن حاکم می باشد، پوشش افراد یک جامعه آیینه فرهنگی مردم آن جامعه می باشد. پوشش در هر جامعه ای برخاسته از منش رایج همان جامعه است که اگر در جامعه الگوهایی برای پوشش به هستی آمده شده و پذیرش قومی پیدا کند، می توان آن را فرهنگ و پوشش آن جامعه دانست. بررسی تاریخی ایران باستان نشان می دهد گذشتگان ما همواره به نوع پوشش خود به عنوان یکی از اصول فرهنگی و اعتقادی بسیار اهمیت داده و حجاب از دیرباز در بین بانوان ایران رایج بوده است. انگیزه ما از طرح این موضوع اثبات وجود حجاب در ایران باستان در پاسخ به انتقاداتی است که به مسئله حجاب می شود، روش تحقیق در این مقاله روش تاریخی است که با مطالعه در متون تاریخی گردآوری شده است، ما در این مقاله ابتدا با مفهوم واژه ی حجاب آشنا می شویم و چگونگی پیدایش حجاب در هر دوره تاریخی را مورد بررسی قرار می دهیم و در بخش پایانی نتیجه گیری کرده و منابع مورد استفاده را ذکر می کنیم.