سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی فرهنگ عفاف و حجاب
تعداد صفحات: ۱
نویسنده(ها):
علیرضا حسن ملکی – گروه حسابداری، دانشکده حسابداری، واحد بندرگز، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرگز، ایران
رقیه داددشتی – دانشجوی کارشنای حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرگز، ایران

چکیده:
تاریخ انسان را به دو طریق می توان برری کرد، روش اول این که گذشته انسان را از جهت مادی بررسی کنیم، یعنی مسیر تکاملی و با تناقضی انسان را از حیث چگونگی تولید خوراک و توزیع آن تهیه مسکن و پوشاک روابط بین انسانها و تهیه سلاح و … مورد مطالعه قرار دهیم و اگر هم بحثی از هنر و ادبیات و دین به میان آید بصورت روبنایی و سطحی مطرح کنیم. روش دوم این که حرکت و رشد معنوی انسان یعنی عروج و هبوط انسان در مسیر دوری از حیوانات، کسب صفات ممتاز و رسیدن به مقام خلیفه اللهی چگونگی حرکت انسان از آغاز تاکنون در پرتو هدایت های انبیاء رامورد بررسی قرار دهیم. رنسانس و انقلاب صنعتی در اروپا همه چیز را دگرگون کرد و توجه بشر را از علوم عقلی به سوی علوم تجربی و حسی سوق داد و به جای فلسفه و جهان بینی الهی فلسفه ها و جهان بینی های مادی و پوزیتیویستی و امثال آن را مطرح کرد و به جای اخلاق و مفاهیم ارزشی معنوی و الهی مفاهیم او مانیستیرا مطرح کرد