سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدعلی ابراهیمی زاده –
علی مراد حسن لی –
شهرام احمدی راد –

چکیده:

به منظور حداقل کردن تاثیر آبیاری با پساب فاضلاب تصفیه‌ شده شهری بر آلودگی خاک و تجمع احتمالی عناصر سمی گیاهی در خاک، آزمایشی در قالب طرح یک‌ بار خرد شده با دو تیمار فرعی(کیفیت آب) و سه تیمار اصلی (روش‌های آبیاری) با تکنیک‌های پایش رطوبت خاک و پایش عمق ریشه برای گیاه ذرت در منطقه مرودشت فارس انجام شد. نتایج نشان داد تجمع سدیم در عمق ۶۰-۴۰ سانتی‌متری در روش جویچه‌ای بیشترین مقدار و در روش قطره‌ای زیر‌سطحی کمترین مقدار است. آبیاری با پساب فاضلاب نیز میزان سدیم را در لایه‌های ۲۰-۰ و ۶۰-۴۰ سانتی‌متری خاک نسبت به آب معمولی افزایش داد.همچنین میزان عنصر کلر را در عمق‌های ۴۰-۲۰ و ۶۰-۴۰ سانتی‌متری و میزان عنصر بر را در عمق‌های ۲۰-۰ و ۴۰-۲۰ سانتی‌متری بطور معنی‌داری نسبت به آب معمولی افزایش داد. روش‌های آبیاری باعث بروز اختلاف معنی‌دار در تجمع عنصر‌های کلر، بر، کلسیم، منیزیم و پتاسیم در عمق‌های مورد بررسی خاک نشدند. اما آبیاری با پساب فاضلاب میزان عنصر کلسیم را در عمق‌های ۲۰-۰ و ۶۰-۴۰ سانتی‌متری و میزان عنصر منیزیم را در عمق ۲۰-۰ سانتی‌متری نسبت به آب شهر بطور معنی‌داری افزایش داد.