سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی بحران آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زهره علی پور –
زمان شامحمدی حیدری –

چکیده:

تقاضای روزافزون آب برای مصارف بشری ، رقابت شدﻳﺩی را ﺒﻳن اﻴن مصارف و ﻨﻳﺎزهای ﻤﺤﻴط های آبی به وجود آورده که منجربه درمعرض خطرقرارگرفتن اکثرﻣﺤﻴط های آبی کشورشده است . هامون های سیستان وسایر اکوﺴﻴﺴﺗم های آبی برای بقا وعملکرد خودنیاز به مقدار قابل توجهی آب دارند که به آن ﻧﻳﺎز آبی زﻴﺴت ﻣﺤﻴطی اتلاق می شود . مطالعات انجام شده حاکی ازوجود جوامع جانوری وﮔﻴﺎهی متنوعی درناﺤﻴه هامون ها می باشد که به عنوان ﻴﮑﯽ از منابع درآمد خانوار ساکن دراﻴن منطقه بوده و با توجه به شراﻴط اﻗﻠﻴﻣﯽخاص و ﺗﺄﺛﻴربادهای منطقه ای ، پوشش ﮔﻴﺎهی عامل نگهدارنده ذرات در تالاب ها می باشد . لذا کاهش وسعت آﺑﮕﻴرهامون ها باعث کاهش پوشش ﮔﻴﺎهی تالاب ها و در نهاﻴت به خطر افتادن اقتصاد خانوار اﻴن منطقه وافزاﻴش تعداد روزهای غبارآلود می گردد.