سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی نصری – گروه مهندسی برق، دانشکده ی فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
حسین نظام آبادی پور – گروه مهندسی برق، دانشکده ی فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

آستانه گذاری ضرائب موجک را می توان مهمترین روش حذف نویز از تصاویر به حساب آورد. موفقیت در این روش، به انتخاب آستانه ی بهینه و همچنین آستانه گذار مناسب بستگی دارد . در این مقالهابتدا با استفاده از روش آموزش گرادان نزولی و با کمک معیار SURE، مقادیر آستانه ی مناسب محاسبه شده است. این مقادیر در آستانه گذار غیر خطی و مشتق پذیر برای زیر باندهای مختلف موجک، در حذف نویز استفاده شده اند. نتایج آزمایش، کارایی اینروش را در مقایسه با روش های متداول امروزی به اثبات می رساند. پس از آن برای اولین بار، به اثر شکل آستانه گذار بجای مقدار آستانه ، درحذف نویز تصاویرپرداخته شده است. در این روش، مقدارپارامتر تغییر شکل استانه گذار نیز از طریق آموزش وفقی تنظیم می شود. این روش که از همان مقدار آستانه ی فراگیر استفاد ه می کند را می توان روش آستانه فراگیر تعمیم یافته نامید. نتایجح آزمایش ها کارایی این روش را نیز تایید می کند. علاوه بر آن، مقایسه ی روش یافتن آستانه ی بهینه با روش یافتن شکل مناسب استانه گذار ، این نکته را می رساند که مقدار آستانه، نسبت به شکل آستانه گذار تاثیر بسزاتری در نتایج حذف نویز دارد.