سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

منیر نیازی – گروه فیزیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین پیشوا
احمد یزدانی – گروه فیزیک، دانشگاه تربیت مدرس ، تهران

چکیده:

ساختار و فاز کریستالی و مغناطیسی دو ترکیب بین فلزی Gd2In , Gd2Al وعلت بروز دونظم مغناطیسی مورد بررسی است . دو ترکیب فوق با توجه به فرمول استوکیومتری یکسان، با درصد یون مغناطیسی یکسان دوساختار کریستالی متفاوت را ازخود نشان میدهد. به نظر می رسد که علت تغییر ساختار ناشی از جایگاه دو یون عنصر غیر مغناطیسی In+?, Al3+در جدول تناوبیمی باشد. لذا تغییر ساختار فوق توسط مطالعه طیف اشعه X درجایگزینی In به جای Al مورد مطالعه قرار گرفت که تغییر ساختار بدون گذر از اعوجاجو یا فاز جدیدی بهصورت آمی از اورتورومبیک به هگزاگونال در نقطه X=0.3 صورت پذیرفت.ساختار مغناطیسی در قبل و بعد از نقطه فوق بررسی گردید که فاز پایدارفرومغناطیس نیز در نقطه X=0.3 از خود نشان می دهد. بنابراین به نظر می رسد که ساختار کریستالی و مغناطیسی به طور همزمان در این نقطه در تعادل پایدار قرار گرفته باشد.