سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
مریم حامی دیندار – دانشجوی دکتری دانشگاه زنجان
فرزانه اسلامی –
حسین سلطانی –
محمدرضا یافتیان –

چکیده:
در کار حاضر از هیدروکلریک اسید به‌منظور اصلاح شیمیایی ریشه گیاه وتیور در حذف رنگ متیل اورانژ (MO) از محلول‌های آبی استفاده شد. کارآیی ریشه وتیور خام (RVR) و ریشه وتیور فعال شده با هیدروکلریک اسید (TVR) در فرآیند حذف رنگ متیل اورانژ (MO) از محلول‌های آبی مقایسه گردید. آزمایش‌های ناپیوسته برای بررسی اثر غلظت اولیه رنگ (۲۰۰-۱۰ میلی‌گرم/لیتر)، pH محلول آبی (۱۱-۱)، زمان تماس (۹۰-۱دقیقه) و مقدار جاذب (۵/۰- ۰۱/۰ گرم) در فرآیند جذب انجام گرفت. داده‌های به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که ظرفیت جذب رنگ بر روی TVR نسبت به RVR از ۷۱ به ۱۱۱ میلی‌گرم رنگ بر گرم جاذب افزایش می‌یابد. در مطالعه‌ی ایزوترم‌های جذبی از مدل‌های جذب لانگمیر و فروندلیچ و تمکین استفاده شد. داده‌های جذب برای هر دو جاذب با مدل جذب لانگمیر مطابقت بهتری نشان می‌دهند. نتایج این مطالعه نشان داد که هیدروکلریک اسید در اصلاح شیمیایی سطح ریشه گیاه وتیور در حذف رنگ مناسب می‌باشد.