سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیداحمد مختاری –
میترا غلامی –
موسی حسام –
موید عوض پور –

چکیده:

آرسنیک سومین عنصر گروه پنجم جدول تناوبی است و یکی از عناصر کمیاب در پوسته زمین است که از لحاظ فراوانی در رده بیستم قرار دارد. این ماده در ک شاورزی، دامداری، پزشکی، الکترونیک، صنعت و متالورژی کاربرد داشته و از راههای طبیعی و فعالیت انسان وارد محیط زیست شده و سبب آلودگی آن می گردد. آب یکی از منابع انتقال آرسنیک در محیط زیست می باشد. آرسنیک یک ماده سمی، تجمعی و بازدارنده آنزیمهای گروه SH است. مطالعات مختلف ارتباط معنی دار بین غلظت بالای آرسنیک در آب آشامیدنی و سرطانهای کبد، حفره بینی، شش، پوست، مثانه و کلیه در م ردان و زنان و پروستان و کبد در مردان را مشخص نموده است. هدف از انجام این تحقیق کاهش غلظت آرسنیک در آب آشامیدنی با استفاده از فرایند غشایی اسمز معکوس و رساندن میزان آن به حدمجاز استاندارد می باشد. روش اجرا: در این تحقیق حذف آرسنیک با استفاده از غشاء اسمز معکوس با مدل مارپیچی و از مدل ۲۵۲۱ TE ساخت شرکت CSM کره مورد بررسی و آزمایش قرار گرفت. محلول مورد استفاده به صورت سنتتیک در آزمایشگاه و با استفاده از آرسنات سدیم تهیه گردید و عملکرد سیستم تحت تأثیر پارامترهای غلظت آرسنیک، فشار، pH دمای محلول ورودی مورد بررسی قرار رفت. در هر حالت میزان فلاکس عبوری از غشاء و سرعت عرضی نیز اندازه گرفته شد. برای هر حالت پس از ۳۰ دقیقه نمونه های مورد نظر برداشت وبه روش نقره دیاتیلدیتیوکاربامات تحت آزمایش قرار گرفتند. نتایج و بحث: نتایح حاصل از آزمایشات و اندازه گیریها نشان داد شرایط بهینه عملکرد سیستم در محدوده فشار ۱۹۰-۲۱۰ Psi، غلظت در محدوده ۰/۲-۰/۵ L/mg، دما در محدوده ۲۵-۳۰ C˚ و pH در محدوده ۸-۶، می باشد. راندمان حذف آرسنیک در شرایط بهینه عملکرد سیستم تا بیش از ۹۹ درصد نیز اندازه گرفته شد.