سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: سومین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سعید راضی – استادیار، عضو هیئت علمی بخش شیمی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
معصومه خادمی زاده – فوق لیسانس داروسازی،جهاد دانشگاهی شهید باهنر کرمان

چکیده:

ترکیبات آلی مشتق شده ازفنل و آنیلین از آلاینده های الوین دار آبهای جاری و صنعتی محسوب می شوند که حتی در مقادیر اندک نیز برای محیط زیست زیانبار می باشند. این ترکیبات در صنعت کاربردهای متنوعی داشته و لذا به وفور در پسابها مشاهده می شوند. بنابراین اندازه گیری، پایش و حذف آنها از محیط زیست بسیار حائز اهمیت می باشد. در این مقاله اندازه گیری و حذف همزمان یک گروه مدل از این آلاینده ها شامل آنیلین،۳- آمینوفنل، فنل و ۴-متیل آنیلین مورد مطالعه قرار گرفته است. برای فرایند حذف از یک زئولیت طبیعی بنام ترولیت استفاده شده است که در شرایط بهینه بطور میانگین ۳۰ درصد از آلاینده را به خود جذب کرده و از پساب جدا نموده است.اضافه کردن آلفاسیکلودکسترین به آب حاوی آلاینده میزان جذب را تا ۷۰ درصد افزایش داده است که این پدیده بدلیل تشکیل کمپلکس میهمان- میزبان میان آلفاسیکلودکسترین و مولکول آلاینده ها و در نتیجه تغییر پلاریتی گونه تشکیل شده و بهبود جذب آن بر روی ناترولیت ارزیابی شده است. برای اندازه گیری همزمان آلاینده های گروه مدل از یک تکنیک پلاریتی گونه تشکیل شده و بهبود جذب آن بر روی ناترولیت ارزیابی شده است. برای اندازه گیری همزمان آلاینده های گروه مدل از یک تکنیک دستگاهی جدید اندازه گیری تجزیه ای بنام الکتروفورز موئینه ای استفاده شده است که با استفاده از آن گروه آلاینده ها تک تک ولی بطور همزمان مورد جداسازی، شناسایی و اندازه گیری قرار گرفته است.