سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
سیدمحمد اطیابی – استادیار، انستیتو پاستور ایران
احمد پناه آذری – ۱- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران دانشکده علوم پایه،
محمدصادق خسروی – انستیتو پاستور ایران
شیوا ایرانی –

چکیده:
در راستای بررسی شرایط بهینه تولید بیودیزل از روغن سویا به کمک واکنش شیمیایی، از روش ترانس استریفیکاسیون تری گلیسریدها با الکل ها استفاده شد. متغیر های مورد بررسی در این تحقیق روغن سویا، الکل های متانول و اتانول و نسبت های مولی مختلف آنها نسبت به روغن(۱:۳، ۱:۴، ۱:۶، ۱:۸) دما های (۴۰ ، ۵۰ ،۶۰ ) درجه سانتیگراد می باشد نوع کاتالیزور KOH و مقدار آن۱% وزنی روغن می باشد ، سرعت همزن rpm600 و مدت زمان انجام واکنش ۹۰ دقیق در شرایط دمای اطاق بود. ابزارها و فرایند های تکنیکی مثل کروماتوگرافی گازی برای بررسی واکنش های ترانس استریفیکاسیونی نیز استفاده شده است. نتایج آزمایشگاهی نشان داد که در روش شیمیایی نسبت مولی ۱:۸ متانول و اتانول/ روغن، افزودن ۱ درصد وزنی کاتالیزور KOH و دمای ºC60 بهترین نتایج را ارائه می دهند و بازده بیودیزل در ۹۰ دقیقه تا ۹۵% برای متیل استر و ۸۲ % برای اتیل استر افزایش می یابد.