سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اسدالله عسگری – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی دانشگاه شیراز، دانشکده مهندس
محمدرضا رحیم پور – دانشیار بخش مهندسی شیمی، نفت وگاز دانشگاه شیراز ، دانشکده مهندسی دان

چکیده:

در این مقاله حـذف آمونیـ اک بوسـیله راکتـور کاتالیـستی غـشایی بـرای گازهـای دورریـز واحـدهای آمونیـاک بررسـی می ش ود . ازیک راکتور غشایی پوسته ولوله برای حذف آمونیـاک از گـاز دور ریزاسـتفاده مـی شـود . گـ از وارد یـک بـستر کاتالیستی از جنس Ni / Al 2 o 3 شده و واکنش تجزیه آمونیاک روی بستر اتفاق مـی افتـد . آمونیـاک بـه هیـدروژن و نیتروژن تبدیل می شود . هیدروژن از غشا عبور کرده ووارد پوسته می شود . یک مدل ریاضی شامل موازنه مـواد در بخـش پوسته ولوله پیشنهاد گردید . مدل ارایه شده با نرم افزار MATLAB برنامه نویسی و اثرات پارامتر های مختلـف بـر روی راکتور بر رسی شد . از مدل ارایه شده می توان برای طراحـی راکتـور هـای کاتالیـستی غـشایی در صـنعت بـرای حـذف آمونیاک وتولید هیدروژن استفاده کرد .