سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فرناز میرزایی –
ایران عالم زاده –

چکیده:

فنل و ترکیبات سمی، آلوده کننده های زیست محیطی هستند که در پسابهای صنعتی مانند کارخانه های شیمیایی، پتروشیمی و پالایشگاه نفت وجود دارند. حذف فنل از خروجی پساب صنایع و رساندن آن به غلظتهای پایین و رعایت حدود آستانه اهمیت زیادی در حفظ محیط زیست دارد، به این جهت باید از روشهایی استفاده نمود که بتواند ترکیبات سمی را در غلظتهای پایینتر از حد استانه حذف نماید و هزینه بر نباشد. روشهای حذف آنزیمی هم اکنون در دنیا مورد توجه خاص قرار گرفته است. در این تحقیق که یک مطالعه کاربردی است، از آنزیم پراکسیداز (HRP) جهت حذف فنل استفاده شده است. ابتدا امکان پذیری فرآیند در مقیاس آزمایشگاهی و با محلولهای سنتزی ۱ تا mM10 فنل مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج آزمایشگاهی نشان داد که کارایی در مرحله جداسازی بیشتر از ۹۴% بود. COD به میزان ۵۸% و BOD5 78% کاهش یافت. در انتها، فنلها به ترکیبات قابل تجزیه بیولوژیکی تبدیل شدند که به وسیله معلق سازی و رسوب گیری متعاقب قابل جداسازی بودند. همچنین با بکارگیری پلی اتیلن گلیکول به عنوان افزودنی محافظ ۴ تا ۲۵ برابر آنزیم مورد نیاز کاهش یافت.