سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

میشل محمودی – قطب علمی قدرت – دانشکده مهندسی برق – دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران – ایر
گئورگ قره پتیان – قطب علمی قدرت – دانشکده مهندسی برق – دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران – ایر
مهرداد عابدی – قطب علمی قدرت – دانشکده مهندسی برق – دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران – ایر
رضا نوروزیان – قطب علمی قدرت – دانشکده مهندسی برق – دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران – ایر

چکیده:

فرورفتگی ولتاژ ۱ یکی از مهمترین پارامترهـای کیفیـت تـوان (PQ ) در شــبکه هــای توزیــعACاســت و ســبب اخــتلال در عملکــرد بارهــا و منــابع تولیــد پراکنــده (DG) 3 مــی شــود .
سیستم های ۴ UPS و یا ۵ DVR که عموماً در جهـت رفـع ایـن اشکال استفاده می شـوند، مخصـوص شـبکه هـای توزیـع ACهستند . با افزایش تعداد منابع DG ، بارهای حساس و محرکـه های الکتریکـی، کـه اکثـراً دارای پایانـه DC هسـتند، سیسـتم توزیع DC از نظر فنی، اقتصادی و قابلیت اطمینـان بـر شـبکه توزیع AC ترجیح داده می شود . به منظور کاهش اثر ات شبکه
، استفاده از منـابع سیسـتم DC بر تجهیزات سیستم توزیع ACذخیره ساز انـرژی (ESS) 6 توسـط ۷ EPRI و سـایر تحقیقـات قبلی پیشنهاد شده است . استفاده از منابع ESS دارای معایب و
محدودیت های خاصی است . بـه همـین دلیـل در ایـن مقالـه سیستم کنترل مناسبی برای مبدل های رابط شـبکه هـای توزیـع AC و DC پیشــنهاد مــی شــود . اســتفاده از سیســتم کنتــرل پیشنهادی سبب حذف کامل اثر فرورفتگی ولتـاژ بـر عملکـردبارها و منابع DG در سیستم توزیع DC بدون استفاده از منابعESS می شود . برتری سیسـتم پیشـنهادی بـا توجـه بـه نتـایجشبیه سازی و مقایسه آنها با رو ابط تحلیلـی و نتـایج تحقیقـات گذشته، تأیید شده است .