سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن ، دانشگاه صنعتی سهند
محمدجعفر محمدزاده – استادیار دانشکده مهندسی معدن , دانشگاه صنعتی سهند
رضا فلاحت – کارشناس ارشد اکتشاف معدن , عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی سهند

چکیده:

فعالیتهای ماگماتیسم منطقه ورزقان از جنس سنگهای نفوذی آذرین و ساب ولکانیک همراه با زونهای آلتراسیون بصورت نواری به عرض ۳۰ کیلومتر با روند غربیشرقی در بخش میانی منطقه
تجلی میابد. اکثر فرآیندهای آلتراسیون هیدروترمال در منطقه موجب تشکیل کانیهای دارای بنیانOH و فرآیند سوپرژن تولید اکسید و هیدروکسیدهای آهن را نموده است. لذا ثبت هاله های
آلتراسیونی کانه های مذکور می تواند با روشهای سنجش از دور تعیین گردند. در این مورد کاربردروشهای Crostaنسبتهای باندی و روشی بر پایه آنالیز مولف ههای اصلی مستقیم ، (softrwaredefoliation technique ) منجر به ثبت هاله های آلتراسیونی در منطقه ورزقان گردید، ولی , استفاده از این روشها در قسمتهای شمالغرب منطقه که پوشش گیاهی زیادی داشت, منجر به ثبت آنومالیهای کاذب و ایجاد نوفه نمود که از معضلات اساسی در تفسیر داده هایTM است. در این مقاله با روش حذف باند ۴ از محاسبا ت، اثر نوفه ایجاد شده از پوششهای گیاهی در تعیین آلتراسیونهای منطقه رفع می گردد..