سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجید صنایع پسند – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
مهدی داورپناه – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران

چکیده:

در این مقاله یک طـرح حفاظـت شـبکه ای جهـت انجـام حذف بار بهینه تطبیقی بر مبنای الگوریتم ژنتیک معرفی شـده است که تابع هدف آن هزینه مشترکین بـوده و محـدودیتهای بهره برداری و حداقل حاشیه پایداری نیز مـد نظـر قـرار مـی گیرد . این الگوریتم پیشنهادی که از اطلاعات هم زمان سیسـتم قدرت استفاده می کند ، الگوی بهینه حذف بار را برای حالات اضطراری خروج ژنراتـور محاسـبه مـی نمایـد . بـرای ایـن منظور نرم افزار جامعی در محیط MATLAB تهیه گردید ه و بر روی شبکه ۳۰ باس IEEE مورد بررسی قرار گرفته اسـت . ضمنا نتایج شبیه سازی در حوزه زمان با استفاده از نـرم افـزارNEPLAN . نشان داده شده است