سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

میثم مشایخ – قطب علمی اتوماسیون و بهره برداری سیستم های قدرت دانشگاه علم و صنعت ای
شهرام جدید – قطب علمی اتوماسیون و بهره برداری سیستم های قدرت دانشگاه علم و صنعت ای

چکیده:

در این مقاله یک روش حذف بار ترکیبی ابداعی با توجـه بـه قیود ولتاژ و فرکانس شبکه در سیسـتم هـای تجدیـد سـاختار یافته پیاده سازی می گردد . اساس اعمال ای ن روش، پـیش بینـی کوتاه مدت روند تغییرات قیمت توان بارهای مختلف در طـی اعمال حذف بار و ارتباط دینامیک بازار برق و سیستم قـدرت می باشد . پیش بینی پارامترهای مـورد نیـاز بمنظـور مدلسـازی دینامیک بازار اشـتراکی بـرق بوسـیله روش حـداقل مربعـات بازگشتی بر اساس تئوری فیلتر کا لمن انجام خواهد پـذیرفت . در پایان بـا توجـه بـه مدلسـازی پاسـخ فرکانسـی سیسـتم وپیش بینی روند تغییرات قیمت حذف بـار بهینـه در شـبکه ۳۰ شینه IEEE پیاده سازی خواهد گردید .