سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

شهرام قنبری پاکدهی – دانشگاه ﺗﻬران ، دانشکدة فنى، گروه مهندسى شیمى
گیتی ابوالحمد – دانشگاه ﺗﻬران ، دانشکدة فنى، گروه مهندسى شیمى
علی صابری مقدم – دانشگاه صنعتى مالک اشتر ، مجتمع دانشگاهى مواد و مهندسى شیمى ، مرکز ت
مجتبی فرمهینی فراهانی – دانشگاه صنعتى مالک اشتر ، مجتمع دانشگاهى مواد و مهندسى شیمى ، مرکز ت

چکیده:

دیمتیل هیدرازین نامتقارنUDMH از خانواده پر مصرف هیدرازینها استکه دارای کاربردهای متنوعی است.حد مجاز کار با این ماده در حدودppm0/5است. خوشبختانه این ماده در آب به هر نسبتی محلول است.کارخانجات تولید این ماده باید در بیابانها و دور از محلهای مسکونی قرارگیرند. یکی از مشکلات این نوع اماکن، مسأله کم آبی است. بنظر میرسد این مشکل میتواند با برجهای با میزان آب تقریبًا ثابت حل شود. در طراحی و تست برجهای مذکور و نیز ارزیابی عملکرد آنها، به علت سمیّت بالایUDMH نمیتوان از این ماده استفاده کرد. به منظور ،طراحی ایمنتر از مادهای با میزان انحلال کمتر ولی ایمنتر استفاده میگردد. داشتن زمان مینیمم اشباع آب درون برج ضروری است تا سریعًا برج از محلولUDMH تخلیه شود. در این راستا از روش کام ً لا ابداعی استفاده میشود که برخلاف طراحیهایمعمول، نیازی به دانستن و یا اندازهگیری ضریب انتقال جرم نیست.