مقاله حذف بيولوژيك فلزات كادميم، نيكل و سرب با استفاده از قارچ Aspergillus niger که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۶ در مجله علوم و فنون دريايي ايران از صفحه ۹ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: حذف بيولوژيك فلزات كادميم، نيكل و سرب با استفاده از قارچ Aspergillus niger
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Aspergillus niger
مقاله كادميم
مقاله نيكل
مقاله سرب
مقاله جذب بيولوژيک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اميني مليحه
جناب آقای / سرکار خانم: يونسي حبيب اله
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني فرشيد
جناب آقای / سرکار خانم: دانشي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جذب يونهاي كادميم، نيكل و سرب به وسيله قارچ Aspergillus niger تحت تاثير متغيرهاي pH اوليه محلول، غلظت اوليه يونهاي فلزي و مقدار بيومس در مخلوط سه تايي اين فلزات بررسي شدند. آزمايشهاي براي حذف يونهاي فلزي در محلولهاي آبي انجام پذيرفت. تجمع بيولوژيك سرب، كادميم و نيكل با قارچ مورد نظر براي ارزيابي توانايي در حذف فلزات سنگين شناسايي شد. محدوده pH اوليه محلول، غلظت يونهاي فلزي و مقدار بيومس مورد استفاده براي حذف يونهاي فلزي در اين تحقيق به ترتيب ۱٫۳ تا۸٫۷ pH ، ۰٫۵ تا  37.5 ppmو ۰٫۰۱ تا ۰٫۷۵ g/l بودند. نتايج آزمايشهاي شرايط مطلوب را در pH=5، غلظت يونهاي فلزي ۱۹ppm و مقدار بيومس ۰٫۳۸ g/l نشان دادند. طبق داده هاي حاصل از مطالعات ناپيوسته، حداكثر ظرفيت جذب بيومس براي حذف يونهاي كادميم ۲٫۱۳±۹۴٫۴۷ درصد، نيكل ۱٫۱۵±۷۹٫۸۱ درصد و براي سرب ۲٫۵۸±۹۹٫۷۳ درصد بودند. بر اساس اين مشاهدات بيوماس غير زنده A. niger جاذبي مناسب براي بازيافت يونهاي فلزات سنگين از فاضلاب كارخانه هاست.