سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی ترابیان – دانشیار دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
علی اکبر عظیمی – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ا هر
غلامرضا نبی بیدهندی – دانشیار دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
ناصر جمشیدی – دانشجوی دکتری مهندسی محیط زیست دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

چکیده:

امروزه وجود ترکیبات و مواد مقاوم و سمی در منابع آب و همچنین تولید فاضلا ب های حاوی ترکیبات سمی و پیچیده، کاربرد فرآیندهای متداول تصفیه آب و ف اضلاب را محدود و در برخی موارد ناتوان کرده است . از طرفی طی دو دهه گذشته استانداردهای زیست محیطی سخت گیرانه تر شده است . بنابراین در ۱۵ سال اخ یر فن آور یهای تصفیه مختلفی ا ز لحاظ اقتصادی و فنی توسعه پیدا کرده اند. یکی از این فن آوریهای تصفیه به عنوان فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته(AOPs) معروف هستند[ ۱] .در این مطالعه ، فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته (AOP) با کاربرد فرآیند های ۲O3/H2O و O3/H2O2/UV برای تجزیه بیسفنل (BPA) A ) در راکتور فتولیتیک ناپیوسته در مقیاس آزمایشگاهی بررسی گردیدند . در منبع تولید کنن ده ازون هوا بعنوان خوراک اولیه دستگاه پس از انجام فعل و انفعالات الکتریکی به ازون تبدیل می شود . منبع تابش UV لامپ فشار متوسط بخار جیوه ای ۳۰۰ وات استفاده شده که بصورت مستغرق در راکتور محتوی محلول پساب به حجم ۱,۵ لیتر قرار داده شده است . تاثیر مقدار ازون و پراکسید اولیه، غلظت بیسفنل A و اولیه ، pH ، مقدار اکسیژن مورد نیاز شیمیایی (COD) و زمانهای تابش مورد مطالعه قرار گرفت . نتایج آزمایش با فرآیند O3/H2O2 نشان داد که مقدار کافی پراکسید هیدروژن باعث تسریع در زمان اکسیداسیون بیسفنل A می شود.اما غلظت خیلی زیا د باعث بازدارندگی سرعت اکسیداسیدن می شود .در غلظت اولیه ۱۰۰ میلی گرم در لیتر بیسفنلA در محدوده pH از ۹,۸ تا ۱۰ درکمتر از ۶۰ دقیقه با استفاده از فرآیندO3/H2O2 کاملاناپدید شد و با فرآیند O3/H2O2/UV در محدوده pH از ۳ تا ۱۰ در کمتر از ۳۶ دقیقه بیسفنل A کاملا حذف می گردد و در این فرآیند COD پساب تا ۷۵ درصد کاهش می یابد.