سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

لادن رشیدی – گروه بیوتکنولوژی، دپارتمان مهندسی شیمی، دانشکده فنی مهندسی دانشگ
قاسمعلی محبعلی – دپارتمان میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایرا
جعفر توفیقی داریان – گروه بیوتکنولوژی, دپارتمان مهندسی شیمی , دانشکده فنی – مهندسی دانشگاه
بهنام راسخ – دپارتمان میکروبیولوژی و بیوتکنو لوژی پژوهشگاه صنعت نفت , تهران، ایرا

چکیده:

امروزه گوگردزدایی بیولوژیکی (BDS)با استفاده از میکروارگانیسم ها به نحو موثری بر روی ترکیباتهتروسیکلی آروماتیکی گوگرددار عمل می نماید . در این تحقیق ما به بررسی عملکرد گوگردزدایی باکتری جدید گوگردزدا بنام RIPI-S81پرداخته ایم که توسط واحد میک روبیولوژی پژوهشگاه صنعت نفت از میادین نفتی جداشده است. این باکتری قادر به گوگرد زدایی از دی بنزوتیوفن و تبدیل آن به ٢- هیدروکسی بی فنیل بر ۴ می باشد. بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق، باکتری فوق توانایی ویژه ای در S طبق مسیر اختصاصی گوگردزدایی از ٤- متیل دی بنزوتیوفن و ٤و ٦- دی متیل دی بنزوتیوفن طی فاز رشد خود داشته است. همچنین .سلولهای فعال بدون رشد این باکتری قادر به گوگردزدایی از دی بنزوتیوفن و مشتقات آلکیله آن می باشندساختار مولکولی متابولیت های حاصل از عملکرد گوگردزدایی باکتری مذکور توسط آنالیز دستگاهیGC-MS .مورد شناسایی قرار گرفتند