سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نوشین توکلی – دانشجوی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
پاییز عزمی – دانشیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در این مقاله دو روش بر مبنای پیش پردازش در فرستنده در حوزه تبدیل جهت حذف تداخل باند باریک در سیستمهای مخابراتی CDMA پیشنهاد می شود که درآنها با کمک پردازشهای مناسب در فرستنده آثار ناشی از تداخل باند باریک و تداخل چند کاربره را کاهشداده و به این ترتیب با انتقال بخش عمده ای از پردازشها به فرستنده از پیچیدگی گیرنده کاسته می شود. به عبارت دیگر در این مقاله نشان داده می شود که می توان با کمک تبدیل KLT و تبدیل فوریه گسسته (DFT) بردارهای ویژه ای که توسط تداخل باند باریک به شدت آلوده می شوند را تعیین نمود و به این ترتیب با صفر کردن انرژی سیگنال ارسالی در راستای آنبردارها از حذف اطلاعات توسط تداخل در طی مسیر جلوگیری کرد.