سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

انور خودیف – مرکز تحقیقات مهندسی محیط زیست، دانشکدة مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند تبریز
محمد حقیقی – مرکز تحقیقات مهندسی محیط زیست، دانشکدة مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند تبریز
جعفر صادق سلطان محمدزاده – مرکز تحقیقات مهندسی محیط زیست، دانشکدة مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند تبریز
هادی شاهسون – مرکز تحقیقات مهندسی محیط زیست، دانشکدة مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده:

جلوگیری از آلودگی هوا و تصفیة آن دارای اهمیت خاصی از دیدگاه زیست محیطی میباشد. در این تحقیق برای حذف تولوئن از هوای آلوده، از ازن استفاده شده است. برای این کار پایلوتی متشکل از سیستم تولید ازن، میکروراکتور، اشباع کنندة ترکیبات فرارآلی و سایر اجزاء طراحی و ساخته شده است. با استفاده از این پایلوت اثر دما و کاتالیست در حذف تولوئن بررسی گردیده است. با مقایسة عملکرد این روش با اکسیداسیون کاتالیستی نشان داده شده که استفاده از ازن سبب میشود دمای فرآیند نسبت به اکسیداسیون کاتالیستی به مقدار قابل توجهی ( ٦٥ درصد) کاهش یابد.