سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ایرج سعیدپناه – دانشجوی دکترای تخصصی مهندسی عمران – آب دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدرضا کاویانپور – استادیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیر
محمد حاجی محمدی – دانشجوی کارشناسی عمران – آب دانشگاه صنعتی خواجه نصیر

چکیده:

پیدایش جریانهای گردابی از جمله مسائل مهم د رمهندسی هیدرولیک و طراحی تاسیسات آبی به شمار می آید، سیستمهای آبگیر از جمله مهمترین سازه های آبی می باشند که باید در طراحی آنها اثرات جریانهای گردابی مورد توجه و بررسی قرا رگیرد. ورود هوا، چرخش و کاهش راندمان سیستم آبگیر، از جمله مشکلات بهره برداری است که باید در موقع طراحی پیش بینی شود. بنابرایندر این مقاله توصیه های فنی و طراحی در سیستم آبگیر نیروگاه سدها جهت جلوگیری از ایجاد گرداب بیان میگردد که در تکمیل آن از نتایج مدلهای هیدرویکی ابگیر نیروگاه سد کارون ۳، نیروگاه اول و دوم سد شهید عباسپور استفاده شده است.