سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: ششمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی و پنجمین همایش ملی دانشجویی مهندسی نفت

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ابوالفضل براتی – گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اراک
بهاره رضایی – گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اراک
سمانه جمالی – گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اراک

چکیده:

انتخاب شرایط مطلوب برای تهیه هیدروژلهایی با حداقل رشد تورمی و بیشترین خاصیت تبادل یون با محیط اطراف از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این تحقیق تأثیر عوامل تعیین‌کننده ساختمان ژل بر روی تورم تعادلی و شدت تورم بررسی می]شود. بدین منظور با استفاده از جدول آزمایش، متغیرهایی که بر ساختمان ژل تأثیر می‌گذارند در حالتهای مختلف انتخاب گردید متغیرهای مورد نظر ع بارتست از: غلظت کل مونومری، درجه اتصالهای عرضی، غلظت کومونومر یونی، درصد هیدرولیز کومونومر یونی به کمک باز و دما. با استفاده از روش پلیمریزاسیون محلول، نمونه‌های متعددی از ذرات هیدروژل بر اساس مونومر آکریل آمید و کومونومر یونی بر مبنای جدول آزمایشها تهیه شد. با توجه به نتایج بدست آمده از تورم تعادلی و شدت تورم، ژل بهینه تهیه شد. در این تحقیق از هیدروژلهای بهینه تولید شده بر مبنای جدول آزمایشها، برای جداسازی کاتیون Hg+2 از فاضلابهای صنعتی استفاده شده است.