سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رقیه جم جاه – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران ، گروه کاتالیست
غلامحسین ظهوری – دانشگاه فردوسی مشهد ، دانشکده علوم، بخش شیمی
محمدعلی پوریاری – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران ، گروه کاتالیست
سعید احمدجو – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران ، گروه کاتالیست

چکیده:

MgCl2 بعنوان پایه کاتالیست تحت شرایط مناسب به فرم MgCl2 , nEtOH کروی شکل تهیه گردید . به منظورتهیه ۲MgCl فعال به عنوان بهترین پایه کاتالیست زیگلر -ناتا از فرم کروی بایستی اتانول از آ ن حذف شود . اتانول بااستفاده از برنامه حرارتی الف ) در دمای ثابت ب) افزایش مرحله ای دما ج) افزایش دما با سرعت ثابت مورد مطالعه قرار گرفت. روش حذف الکل در دمای ثابت فقط قادر به حذف ۱۲ % از اتانول بود. روشهای دیگر بترتیب ۹۳ % و % ۷۷ ازالکل حذف گردید . دمای ش روع حذف الکل در تمامی این مراحل پایین تر از ۰C ۴۰ انتخاب شد، زیرا در دمای ببین ۵۰تا۰C ۶۰ پایه تهیه شده ذوب می شد و حذف الکل همراه با ازبین رفتن مورفولوژی می باشد . حذف الکل به طریق انجام شده مانع از بین رفتن مورفولوژی پایه کاتالیست گردید ضمن اینکه باعث ا فزایش مساحت سطح پایه کاتالیست از m2/g 2/2 به ۱۹/۵m2/g شد.