سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

نظام الدین دانشور – دانشگاه تبریز – دانشکده شیمی – گروه شیمی کاربردی – آزمایشگاه پژوهشی تصفی
علیرضا ختائی – دانشگاه تبریز – دانشکده شیمی – گروه شیمی کاربردی – آزمایشگاه پژوهشی تصفی
میرسعید سیددراجی – دانشگاه تبریز – دانشکده شیمی – گروه شیمی کاربردی – آزمایشگاه پژوهشی تصفی

چکیده:

یکی از فرایندهای اکسایش پیشرفته (AOP) که در سالهای اخیر به منظور حذف انواع آلاینده ها از ابهای الوده مطالعه و پیشنهاد شده است. فرایند UV/ZnO می باشد. به تازگی استفاده ازنانوکاتالیزورها در فرایندهای اکسایش پیشرفته، باعث افزایش چشمگیری در کارایی این فرایندها در حذف آلاینده های محیط زیست گردیده است. در این کار پژوهشی ابتدا نانو ذرات ZnO در اندازه ۱۴nm سنتز گردید. سپس با استفاده از نانو کاتالیزور ZnO تهیه شده، تحت تابش نور UV-C حذف کش دیازینون از آب های آلوده مورد بررسی قرار گرفت. از این سهم به طور وسیع برای کنترل کرم ساقه خوار برنج استفاده میشود. نتایج آزمایشها نشان داد که تجزیه حشره کش مذکور درغیاب نانو کاتالیزور ZnO بسیار کم است . هم چنین درحذف فتوکاتالیزی دیازینون، تاثر برخی از پارامترهای موثر بر فرایند حذف از جمله PH، غلظت اولیه سم ، مقدار نانو کاتالیزور و اندازه نانو ذرات ZnO مورد بررسی قرار گرفت. بررسی سینتیکی فرایند مذکور نشان داد که نمودار نیمهلگاریتمی غلظت بر حسب زمان در این فرایند تقریبا خطی می باشد که دلالت بر سینتیک درجه اول واکنش دارد. کارایی فرایند UV-ZnO در حذف حشره کش دیازینون از پساب هایحقیقی نیز مورد بررسی قرار گرفت. به طور کلی نتایج نشان داد که درشرایط بهینه، در مدت زمان ۸۰ دقیقه از تابش نور ۸۰ درصد ازسم حذف می گردد.