سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمّد حسن پنجه شاهی –
حمیدرضا فلاحی – تهران، دانشگاه تهران، دانشکده فنی، گروه مهندسی شیمی
هادی رضایی دیزجیکان – تهران، دانشگاه تهران، دانشکده فنی، گروه مهندسی شیمی
علی علی مندگاری – تهران، دانشگاه تهران، دانشکده فنی، گروه مهندسی شیمی

چکیده:

برای شبکه های مبدل حراتی که واحد های انتقال حرارت بیشتری از تعداد واحدهای بدست آمده از تئوری گراف دارند ، حذف واحدهای اضافی از شبکه لازم به نظر می رسد. چنین مبدلهایی عضو حلقه هایی در شبکه هستند که با شکستن حلقه واحدهای اضافی از شبکه حذف می شوند. تصحیح نقض دمایی در شبکه پس از حذف مبدل لازم می باشد. ملاحظة افت فشار در شکبه، شکستن حلقه را از تقابل دو طرفه هزینه سطح – انرژی به تقابل سه طرفه هزینه سطح – انرژی – افت فشار تبدیل می سازد. در این تقابل نقش افت فشار مبدل حذف شده مورد ارزیابی قرار گرفته و در مورد حذف افت فشار مبدل مربوطه یا توزیع افت فشار آن در شبکه تصمیم گیری می شود.هر کدام از حالت های فوق که منجر به کمترین هزینه سالیانه پس از حذف مبدل در شبکه شود، پذیرفته خواهد شد. شکستن حلقه ها مرحله به مرحله بوده و در هر مرحله ملاحظات افت فشار در توابع هزینه و سطح در نظر گرفته می شود. با استفاده از این روش تئوری های افت فشار در مرحله شکستن حلقه ها نیز وارد می شوند.