مقاله حذف رنگزاي آلي آنيوني زرد مستقيم ۹ و نارنجي راکتيو ۱۲۲ از آب آلوده با استفاده از جاذب زيست پليمري کيتوسان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در علوم و فناوري رنگ از صفحه ۱۷ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: حذف رنگزاي آلي آنيوني زرد مستقيم ۹ و نارنجي راکتيو ۱۲۲ از آب آلوده با استفاده از جاذب زيست پليمري کيتوسان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كيتوسان
مقاله جذب سطحي
مقاله زرد مستقيم ۹
مقاله نارنجي راکتيو ۱۲۲
مقاله تصفيه پساب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رسولي فرد محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: طاهري قزويني نادر
جناب آقای / سرکار خانم: فرهنگ نيا الهام
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: دوست محمدي سيدمحمدمهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در تحقيق حاضر، هدف بررسي تاثير كيتوسان بر حذف دو رنگزاي آلي زرد مستقيم (DY9) 9 و نارنجي راکتيو (RO122) 122 از آب آلوده شده در مقايسه با کربن فعال در يک سيستم ناپيوسته مي باشد. اين جاذب با توجه به برتري هايي نظير ظرفيت جذب بالا و قابليت جذب انواع آلاينده ها بخاطر وجود گروه هاي عاملي فعال در ساختار كيتوسان، غيرسمي بودن، ارزاني، فراواني و همچنين سرعت بالاي جذب براي مطالعه انتخاب شده است. همچنين اثر عوامل مختلف نظير زمان تماس، غلظت اوليه رنگزا، مقدار مصرفي جاذب، دما و pH بررسي شده و در نهايت ميزان کارايي كيتوسان در حذف اين دو رنگزا با کربن فعال مقايسه گرديده است. نتايج حاصل نشان داد که با افزايش زمان تماس، مقدار جاذب مصرفي، دما و کاهش غلظت اوليه رنگزا ميزان جذب افزايش يافته است و به علاوه بيشترين ميزان حذف در pH خنثي بوده است. همچنين نتايج حاصل بيانگر برتري و کارايي بالاي كيتوسان نسبت به کربن فعال مي باشد.