مقاله حذف رنگ آزوي راکتيو قرمز ۱۹۸ از محلول آبي به وسيله جذب روي لجن حاصل از فرايند انعقاد تصفيه خانه آب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در سلامت و محيط ايران از صفحه ۹۳ تا ۱۰۲ منتشر شده است.
نام: حذف رنگ آزوي راکتيو قرمز ۱۹۸ از محلول آبي به وسيله جذب روي لجن حاصل از فرايند انعقاد تصفيه خانه آب
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فاضلاب
مقاله رنگ RR198
مقاله تعادل جذب
مقاله ايزوترم
مقاله لجن تصفيه خانه آب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اصيليان مهابادي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: امروزه به استفاده از زايدات به عنوان جاذب توجه زيادي شده است. در اين مطالعه يك ماده زايد توليد شده در واحد انعقاد و لخته سازي تصفيه خانه هاي آب به عنوان جاذب براي حذف رنگ از فاضلاب مطالعه شد.
روش بررسي: پس از تعيين مشخصات جاذب، اثر pH، دوز جاذب، غلظت رنگ و زمان تماس بر كارايي حذف يك رنگ آزو به عنوان مدل (RR198) مطالعه شد. سپس ايوترم جذب رنگ با استفاده از دو مدل لانگماير و فروندليچ بررسي گرديد.
يافته ها: آزمون هاي تعيين مشخصات جاذب نشان داد كه ماده مورد استفاده به عنوان جاذب عمدتا از هيدروكسيد فريك تشكيل شده است. سطح ويژه جاذبm2/g  107 به دست آمد. نتايج نشان داد كه حدكثر حذف رنگ در pH 7 تا ۸ و دوز جاذب ۲ گرم بر ليتر به دست آمد. با افزايش غلظت رنگ از ۲۵ به ۱۰۰ ميلي گرم كارايي حذف رنگ در زمان تماس ۱۴۰ دقيقه از حدود ۱۰۰% به ۶۵% كاهش يافت. نتايج مطالعه جذب بيشترين همبستگي را با مدل لانگماير نشان داد. حداكثر ظرفيت جذب بر اساس مدل لانگماير ۳۴٫۴ mg/g حاصل شد.
نتيجه گيري: بر اساس نتايج به دست آمده، لجن توليد شده در واحد انعقاد و لخته سازي تصفيه خانه هاي آب هاي سطحي مي تواند ماده مناسبي به عنوان جاذب براي حذف رنگ از فاضلاب مورد توجه قرار گيرد.