سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نظام الدین دانشور –
علیرضا ختائی –
میرسعید سیددراجی –
میثم پورعلی –

چکیده:

یکی از فرآیندهای اکسایش پیشرفته (AOPs) که در سالهای اخیر به منظور حذف انواع آلاینده ها از آبهای آلوده مطالعه و پیشنهاد شده است، فرآیند UV/ZnO می باشد. به تازگی استفاده از نانوکاتالیزورها در فرآیندهای اکسایش پیشرفته، باعث افزایش چشمگیری در کارآیی این فرآیندها در حذف آلاینده های محیط زیست گردیده است. در این پژوهش با استفاده از نانوکاتالیزور ZnO تحت تابش نور UV-C حذف رنگ اسید آبی ۹ از آبهای آلوده مورد بررسی قرار گرفت. بیشترین استفاده رنگ اسید آبی ۹ در صنایع نساجی و رنگرزی چرم می باشد. نتایج آزمایشها نشان داد که حذف رنگ مذکور در غیاب نانو کاتالیزور ZnO بسیار کم است. همچنین در حذف فتوکاتالیزی اسید آبی ۹ تاثیر برخی از پارامترهای موثر بر فرآیند حذف از جمله غلظت اولیه رنگ، مقدار نانو فتوکاتالیزور و زمان تابش نور UV مورد بررسی قرار گرفت. بطور کلی نتایج نشان داد که در شرایط بهینه در مدت زمان ۹۰ دقیقه از تابش نور UV حذف تقریبا کامل ماده رنگی صورت می گیرد. مطالعات سینتیکی فرآیند UV/ZnO نشان داد که فرآیند حذف اسید آبی ۹ از سینتیک درجه اول تبعیت می کند. سینتیک اکسایش فتوکاتالیزی رنگ اسید آبی ۹ با معادله لانگمیور- هنشلوود مدلسازی شد که در این مدلسازی خصوصیات جذب سطحی ماده روی سطح فتوکاتالیزور نیز بررسی گردید. پیروی مدل سینتیکی حذف رنگ اسید آبی ۹ از مدل سینتیکیلانگمیور- هنشلوود در فرآیند UV/ZnO به اثبات رسید.