مقاله حذف رنگ راکتيو بلو ۲۹ از محيط آبي توسط جذب سطحي بر روي نانوتيوب هاي کربني تک ديواره که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در سلامت و محيط زيست از صفحه ۳۵۹ تا ۳۶۸ منتشر شده است.
نام: حذف رنگ راکتيو بلو ۲۹ از محيط آبي توسط جذب سطحي بر روي نانوتيوب هاي کربني تک ديواره
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رنگ راکتيوبلو ۲۹
مقاله نانوتيوب کربني تک ديواره
مقاله ايزوترم جذب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ندافي كاظم
جناب آقای / سرکار خانم: نبي زاده نودهي رامين
جناب آقای / سرکار خانم: جهانگيري راد مهسا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: وجود رنگ هاي آنتروکويينون مثل راکتيوبلو ۲۹ در منابع آب و پساب صنايع نساجي از مشکلات زيست محيطي بسياري از جوامع است. تاکنون روش هاي مختلفي براي حذف اين رنگ مورد توجه قرار گرفته است که استفاده از جاذب ها از جمله اين روش ها به شمار مي رود.
روش بررسي: آزمايش هاي جذب سطحي در غلظت اوليه رنگ راکتيو
۳۰ mg/L، pH هاي مختلف و دوزهاي مختلف جاذب انجام شد. ايزوترم هاي جذب رنگ راکتيوبلو ۲۹ بر روي نانوتيوب کربني تک ديواره بر اساس آزمون مدل هاي ايزوترم لانگمير، فروندليچ و بت تعيين شدند.
يافته ها: حداکثر ظرفيت جذب سطحي رنگ راکتيوبلو ۲۹ بر روي نانوتيوب هاي کربني تک ديواره ۴۹۶ ميلي گرم بر گرم بود. آزمايش ها نشان داد که
pH بهينه (در ميان سه ۸ و ۵، pH=3) بود و بعد ۳ و ۸ =pH به ترتيب در حذف رنگ موثرتر عمل نمودند. هم چنين مشخص گرديد که زمان مناسب جهت جذب رنگ راکتيو بلو ۲۹ در حالت تعادل ۴ ساعت بود.
نتيجه گيري: بر اساس نتايج به دست آمده بهترين مدل ايزوترم جذب بت بود و اين موضوع نشان مي دهد که جذب سطحي رنگ راکتيوبلو ۲۹ بر روي نانوتيوب هاي کربني تک ديواره توسط نيروهاي ضعيف واندروالس و به صورت چند لايه اتفاق مي افتد.