سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شهلا مرادیان فرد جونقانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط
حسن اصیلیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط
عباس رضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط

چکیده:

در خصوص حذف رنگ آکریلیک با پایه فاضلاب سنتز شده به وسیله روش انعقاد تحقیقی صورت گرفت. مطالعه بر روی نمونه های حاوی ۱۰۰mg/l و ۴۰۰mg/l رنگ با پایه آبی آکریلیک انجام گرفت. حذف رنگ با روش کوا گولاسیون / فلوکولاسیون با استفاده از منعقد کننده هایی مانند سولفات فروس ، آلوم و کمک منعقد کننده های آهک و پلیمر ( کاتیونی ، آنیونی و غیر یونی) صورت گرفت. مطالعه برای بهینه سازی شرایط از نظر غلظت آلوم و سولفات فرو و ph و دما انجام گرفت . این کار در مقیاس آزمایشگاهی انجام گرفت . بدین منظور از آزمایش جارتست استفاده شد. بعد از افزودن مواد منعقد کننده به ۵۰۰ ml محلول رنگی ، ۲ دقیقه اختلاط سریع با دور ۱۲۰rpm ، ۲۰ دقیقه اختلاط کند با دور ۳۰rpm و ۴۵ دقیقه ته نشینی آزمایشات انجام شد. نتایج آزمایشات نشان داد که آلوم و سولفات فرو به تنهائی در حذف رنگ (۹۹% <) بسیار موثذ بودند وقسمتی از ( COD (70%-60 را نیز حذف کردند . آهک به تنهایی در حذف COD و رنگ کارائی نداشت . پلی الکترولیتها بر روی فلو کولاسیون نداشتند. PH و دمای بهینه برای هر منعقد کننده به ترتیب زیر به دست می آید. ۱۰=PH و ۴۰C=T برای آلوم و ۹=PH و ۳۰C=Tبرای سولفات فروس. در خصوص حذف COD با آلوم و سولفات فروس نتایج زیر به دست آمد . ۷۰% حذف COD و ۹۹،۹۹% حذف رنگ با استفاده از ۶۰۰mg/l آلوم برای رنگ با غلظت ۴۰۰mg/l بدست آمد و برای رنگ با غلظت ۱۰۰mg/l ، ۶۹% حذف COD و حذف رنگ با ۳۰۰mg/l الوم برابر ۹۹/۸% بود. در حالیکه با ۲۰۰mg/l سولفات فرو ۶۹% حذف COD برای غلظت رنگ ۴۰۰mg/l بدست آمد و برای غلظت رنگ ۱۰۰mg/l ، سولفات فروس به میزان ۱۰۰mg/l مصرف شد که حذف COD به میزان ۶۷% بود. حذف رنگ با سولفات فروس با غلظت ۲۰۰ و ۱۰۰mg/l به ترتیب ۹۹/۶ و ۹۸/۷% برای غلظت رنگ ۴۰۰mg/l و ۱۰۰mg/l مشاهده شد. حذف رنگ با ۱۰۰۰mg/l و ۲۰۰۰ آهک برای غلظت رنگ ۱۰۰mg/l و ۴۰۰mg/l به ترتیب برابر با ۳۷% و ۱۵% بود. حذف COD با آهک بسیار ناچیز بود با استفاده از ۱۰mg/l پلی الکترولیتها ( کاتیونی آنیونی و غیر یونی ) به همراه آلوم و سولفات فرو انداره فلوکها تغییر چندانی نکرد . تجزیه رنگ با پایه آبی از محلول مائی با روش انعقاد صورت گرفت در این مطالعه حذف رنگ و COD بعد از انعقاد مورد بررسی قرار گرفت حذف رنگ به روش انعقادبه وسیله آلوم و سولفات فروس تقریبا بیشتر از ۹۹% بود و حذف COD تقریبا برابر با ۷۰% بود اما آهک در حذف رنگ و COD تاثیری نداشت و لی الکترولیتها بر روی فلو کولاسیون تاثیری نداشتند. تصفیه با آلوم و سولفات فروس به دلیل تولید مقادیر زیاد لجن شیمیایی و افزایش سختی و خورندگی فاضلاب خروجی به نظر می رسد که برای حذف رنگ فاضلابهای رنگی مناسب نباشد.